[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

ปรับปรุงล่าสุด 28 พ.ค. 2024 06:47:51 4,753

จำนวนประชากรขององค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ   ประชากรทั้งสิ้น           ๗,๗๘๒           คน

                                                                                                เป็นชาย           ๓,๗๘๔          คน

                                                                                               เป็นหญิง          ๓,๙๙๘           คน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ทั้งสิ้น

จำนวนราษฎร (คน)

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

ทั้งสิ้น

๑๔

บ้านตาปิ่น

กำนันตำบลห้วยเหนือ

นายวันชัย  ถานุ

บ้านสนวน

๒๙๘

๓๔๙

๓๖๐

๗๐๙

นายทวี   จิลบุตร

บ้านหาด – แตระ

๕๗๗

๓๖๓

๔๓๐

๗๙๓

นายอริยวัฒน์ จันทรา

บ้านพราน

๕๓๖

๔๑๘

๔๓๙

๘๕๗

นายสุรสิทธิ์  มีกุล

บ้านเรียม

๗๔

๑๖๓

๑๗๔

๓๓๗

นายสุพล  นันทสิงห์

บ้านเจ๊ก

๑๕๘

๑๓๕

๑๖๖

๓๐๑

นายพงศกร   ประดับศรี

บ้านตะแบก

๑๕๘

๒๖๑

๒๗๙

๕๔๐

นางณัฐธนภัทร  บุญนรา

บ้านชำแระตะวันตก

๒๕๒

๕๗๑

๕๔๕

๑,๑๑๖

นายจำเริญ  ทองเกิด

๑๐

บ้านชำแระกลาง

๑๐๑

๒๗๗

๒๕๘

๕๓๕

นายสากล ตองอบ

๑๑

บ้านชำแระเหนือ

๑๕๖

๓๖๙

๓๙๓

๗๖๒

นายสวิน  ทิพบำรุง

๑๒

บ้านสะอาง

๒๕๐

๔๙๘

๔๙๕

๙๙๓

นายธีรวัฒน์   จันทร์ดารา

๑๓

บ้านบก

๒๕๖

๓๘๐

๔๖๑

๘๔๑

นางจารุวรรณ   ดวงตา

 

รวม

๒,๘๑๖

๓,๗๘๔

๓,๙๙๘

๗,๗๘๒

 

             (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอขุขันธ์ ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๖)

 

         

 

            (ข้อมูลจากระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ณ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗)

 

To Top ↑