huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ปรับปรุงล่าสุด 25 ก.ค. 2022 09:18:11 740

๑.รางวัลแห่งความภาคภูมิใจผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน (ระดับน่าอยู่)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน (ระดับน่าอยู่)

ได้เดินทางไปรับประกาศณียบัตร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรรับรองจากกรมอนามัยในครั้้งนี้

 

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน ) เพื่อแสดงการรับรองว่า ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) การศึกษาปฐมวัย

ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ได้รับหนังสือสำคัญเพื่อแสดงการรับรองว่า "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ" ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน ) การศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

 

 

 

To Top ↑