[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

ปรับปรุงล่าสุด 21 ก.พ. 2024 03:25:14 978

๑. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข" 

มอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน (ระดับน่าอยู่)

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรรับรองจากกรมอนามัยในครั้้งนี้

 

๒. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ " ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข " มอบให้ตำบลห้วยเหนือ

ผ่านการประเมินรับรองตำบลต้นแบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสุขภาพเขต ๑๐ (ระดับดีเด่น)

 

ให้ไว้ ณ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โดยนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข (ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี)

 

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน )

เพื่อแสดงการรับรองว่า ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) การศึกษาปฐมวัย

ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ได้รับหนังสือสำคัญเพื่อแสดงการรับรองว่า "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ" ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน ) การศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

 

๔. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี" สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เพื่อแสดงว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

 

๕. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "จากจังหวัดศรีสะเกษ" มอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 

เพื่อแสดงว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง "โครงการรณรงค์รักษ์ผ้าไทย รักษ์ความเป็นไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

To Top ↑