[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

ปรับปรุงล่าสุด 9 ก.พ. 2024 08:18:45 723

ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

    1.จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

    2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

    4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

    7.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    8.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

    9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

    1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

    2.ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

    3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

    4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

    5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

    6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

    7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

    8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

    9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

    10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

    11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

    12.การท่องเที่ยว

    13.การผังเมือง

4. การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย(มาตรา 69)

5. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประซาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหรส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (มาตรา 69/1)
6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70)
7. ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มีให้กำหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71)
8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72)
9. อาจทำกิจกรรมนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจกรรมร่วมกันได้ (มาตรา 73)

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

1. อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตาม (มาตรา 16) ดังนี้

     1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

     2.การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

     3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

     4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

     5.การสาธารณูปการ

     6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

      7.การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน   

     8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

     9.การจัดการศึกษา

     10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

     11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

     13.การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

     14.การส่งเสริมกีฬา

     15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

     16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

     17.การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

     18.การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

     19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

     20.การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

     21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

     22.การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์

     23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

     24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     25.การผังเมือง

     26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร

     27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ

     28.การควบคุมอาคาร

     29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

     31.กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

2. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาม ข้อ 1 ต้องดำเนินตาม "แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"


อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
1. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (มาตรา 4)
2. หน้าที่และอำนาจการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง หรือจัดการเลือกตั้งเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมีใช่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแทน (มาตรา 5)
3. การประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้ง การประกาศต้องอย่างน้อยต้องมีการกำหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้ (มาตรา 12)
     1) วันเลือกตั้ง
     2) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกิน 10 วัน นับแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้ง และต้องกำหนดวัน
รับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน
     3) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
     4) จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง หรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้ง
     5) จำนวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอำเภอหรือตำบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง
     6) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง
4. การดำเนินการเลือกตั้ง
   (1) ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กำหนดให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นนั้น โดยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ (มาตรา 25)
       1) รับสมัครเลือกตั้ง (มาตรา 41)
       2) กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (มาตรา 23)
       3) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (มาตรา 28)
       4) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและดำเนินการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 43)
       5) ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (มาตรา 103
มาตรา 104 และมาตรา 105)
       6) ดำเนินการอื่นอันจำเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (มาตรา 93)
       7) กำหนดบัตรปลอมเป็นบัตรเสีย (มาตรา 100)

To Top ↑