huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตพื้นที่

28 มิ.ย. 2022 10:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 2
วัน อังคาร ที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับอนุมัติให้นำรถกระเช้าออกปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่ บ้านตะแบ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ในบ้านบก หมู่ที่ ๑๓

27 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 1
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดยนางศรีไพร  วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) และนาย...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกรวบรวมและนำส่งขยะอันตรายในพื้นที่ชุมชนเพื่อนำส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

27 มิ.ย. 2022 11:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 2
วันที่ ๒๐ - ๓๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ มิถุนายน​ 2565​ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ   ได้ออกรวบรวมขยะอันตราย และนำส่งขยะอันตรายในพื้นที่ชุมชน เ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ในบ้านสะอาง หมู่ที่ ๑๒

24 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 3
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดย นางศรีไพร  วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) และนา...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ในบ้านชำแระเหนือ หมู่ที่ ๑๑

23 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 2
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดย นางศรีไพร  วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) และนา...

พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่จำเป็นต้องกักตัวจากสถานการณ์ โควิด - 19 จำนวน ๒ ราย

23 มิ.ย. 2022 11:45:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 2
วันท่ี่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดยนายกศรีไพร วันทา นายก อบต.ห้วยเหนือ / นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัด อบต.ห้วยเหนือ พร้อมด้วยข้าราชกา...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ในบ้านชำแระกลาง หมู่ที่ ๑๐

22 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 6
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดย นางศรีไพร  วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) และนา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการมอบเงินสดแก่เด็กนักเรียนในโครงการค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน และโครงการค่าอุปกรณ์การเรียน

22 มิ.ย. 2022 11:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 1
วัน พุธ ที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการมอบเงินสดแก่เด็กนักเรียนในโครงการค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน และโครงการค่าอุปกรณ์การเรียน เด...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ในบ้านชำแระตะวันตก หมู่ที่ ๙

21 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 6
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดย นางศรีไพร  วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) และนายสุรเ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ในบ้านตะแบก หมู่ที่ ๘

20 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 11
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดย นางศรีไพร  วันทา(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) และนายสุรเด...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ในบ้านเจ๊ก หมู่ที่ ๗

17 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 4
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดย นางศรีไพร  วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) และนา...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ในบ้านเรียม หมู่ที่ ๕

16 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 7
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดย นางศรีไพร  วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) และนา...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ทีมงานประจำรถขยะคันเล็ก ได้ร่วมพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

16 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 2
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนคตำบลห้วยเหนือ ได้นำทีมงานประจำรถขยะคันเล็กร่วมพัฒนาภูมิทัศน์รอบ ๆ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินโครงการพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อให้เด็กเล็กได้ระลึกถึงคุณงามความดีของคุณครู

16 มิ.ย. 2022 11:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 2
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการจัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารแสนสุข กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ในบ้านพราน หมู่ที่ ๔

15 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 7
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดย นางศรีไพร  วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) และนา...

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)

14 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 12
งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ              วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ในบ้านหาด-แตระ หมู่ที่ ๓

14 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 9
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดย นางศรีไพร  วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) และนา...

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การ่บริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับอนุมัติให้นำรถกระเช้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโรงเรียนบ้านเรียมเพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดวาตภัย

10 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 11
วันที่ ๑๐ มิถุนยา ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับแจ้งจากโรงเรียนบ้านเรียมขอความอนุเคราะห์ให้ช่วย ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อป้องกันอันตรายกับเด็กนักเรียนเนื่องจากต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างสูง...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" เพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ที่ผาดผ่านสายไฟฟ้าป้องกันอัคคีภัย และลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

8 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 11
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยนางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ตลอดจนพนักงาน เจ้าหน...
To Top ↑