huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

5 ก.ย. 2023 11:20:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 18

               ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามคำร้องขอรับการสนับบสนุนติดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้า 
บริเวณ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดแตระ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
              เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จึงจัดรถกระเช้า พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ณ จุดดังกล่าวฯ                                                                                              โดยได้รับความร่วมมือประสานการปฏิบัติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ หมู่ที่ ๓ และผู้นำท้องที่ที่อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง                                                                                                     และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

To Top ↑