huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตพื้นที่

6 มิ.ย. 2022 11:45:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 16

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ได้ออกปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จำนวน ๕ จุด ดังนี้
          ๑.ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ   บริเวณบ้านชำแระหนือ  หมู่ที่ ๑๑    จำนวน   ๕  จุด 
          ๒.ติดตั้งเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ   บริเวณบ้านชำแระหนือ  หมู่ที่ ๑๑    จำนวน   ๑  จุด 

เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน อันเป็นการป้องกันภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในบริเวณเสี่ยงภัย

To Top ↑