huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

10 พ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 10

             ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับแจ้งคำร้องทั่วไปของประชาชนในพื้นที่ บริเวณถนนของบ้านสนวน หมู่ที่ ๒

ซอยข้างหลังบริษัท TOT ซึ่งได้ร้องขอรับ ความอนุเคราะห์ให้ช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นพาดผ่านบริเวณสายไฟฟ้า เข้าไปบนถนน

อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถ และทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าวฯ ได้ หากมีเหตุลมกระโชกแรง

             นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จึงพิจารณาเห็นชอบ พร้อมได้รับการอนุมัติ

จาก นางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ประสานร่วมกับ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จึงพิจารณาดำเนินการในเบื้องต้นอันเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าวฯ

   

   

   

   

To Top ↑