huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)

14 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 12

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

             วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ได้จัดฝึกอบรมโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” (เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และร่วมประสานการปฏิบัติในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนของตนเอง) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียน

ในสถานศึกษาในพื้นที่ให้เกิดความรู้เบื้องต้นตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนตน

                   โดยมีวัตถุประสงค์

               ๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัย และระงับภัยต่าง ๆ

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัยในชุมชนตนเอง

               ๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันภัยในพื้นที่     

ให้สามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               ๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน

            ๔ เพื่อสร้างกลุ่มผู้นำ ให้มีทักษะเบื้องต้นในการเอาตัวรอด และมีกำลังใจ เมื่อเผชิญเหตุสามารถจัดการปัญหารชเฉพาะหน้าได้

สามารถสร้างกลุ่มแกนนำคอยสอดส่องร่วมบูรณาการกับภาครัฐประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติต่าง ๆ

                   ลักษณะการดำเนินโครงการ

                   ดำเนินโครงการในลักษณะการฝึกอบรมทักษะการแจ้งเหตุ การเอาตัวรอด และฝึกปฏิบัติ

                             - อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น

                             - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย

                             - หลักการใช้เครื่องมือระงับเหตุเบื้องต้น ได้แก่ เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ เครื่องมือช่วยชีวิตเบื้องต้น

                                       * การปฏิบัติตนเมื่อเจอเหตุการณ์ เช่น การส่งสัญญาณเตือน แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ

                                      * การเอาตัวรอด เช่น การอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย

                                       * การใช้อุปกรณ์เครื่องมือใกล้ตัวช่วยชีวิตผู้ประสบภัย เช่น ใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุเบื้องต้น    

  

  

       

To Top ↑