huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การ่บริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับอนุมัติให้นำรถกระเช้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโรงเรียนบ้านเรียมเพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดวาตภัย

10 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 11

วันที่ ๑๐ มิถุนยา ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับแจ้งจากโรงเรียนบ้านเรียมขอความอนุเคราะห์ให้ช่วย

ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อป้องกันอันตรายกับเด็กนักเรียนเนื่องจากต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างสูง หากลมกระโชกแรงอาจเกิดอันตรายได้ 

จึงมอบหมายให้งานรักษาความสงบภายใน เข้าดำเนินการตามที่ได้รับการร้องขอ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว

 

To Top ↑