huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

นางศรีไพร  วันทา  นายก อบต.ห้วยเหนือ  ได้เดินทางไปเยียมให้กับลังใจกับทีมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำในชุมชนที่สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบ (ชรบ.) 

31 พ.ค. 2022 12:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 15

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางศรีไพร  วันทา  นายก อบต.ห้วยเหนือ , นายสุรเดช  แสนทวีสุข ปลัด อบต.ห้วยเหนือ  

พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที อบต.ห้วยเหนือ  ได้เดินทางไปเยียมให้กับลังใจกับทีมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นในชุมชน

ที่สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบ (ชรบ.) และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญ และให้กำลังใจ แก้ผู้เข้าอบรมใน ครั้งนี้

To Top ↑