huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

7 มิ.ย. 2022 11:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 54

พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดยนายกศรีไพร วันทา นายก อบต.ห้วยเหนือ / นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัด อบต.ห้วยเหนือ

พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน อบต.ห้วยเหนือ ที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น

เพื่อนำมามอบให้ความช่วยเหลือพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ที่จำเป็นต้องกักตัวจากสถานการณ์โควิด - 19 จำนวน ๒ ราย

อันเป็นการแสดงถึงความห่วงใย ความสามัคคี การมีน้ำใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันของเพื่อนร่วมงาน

To Top ↑