huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

8 พ.ย. 2022 16:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 8

ใน วันอังคาร ที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ​ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

โดยนางศรีไพร วันทา นายก อบต.ห้วยเหนือ พร้อมนายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัด อบต.ห้วยเหนือ

และหัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยเหนือ ร่วมกิจกิจกรรมโครงการประเพณีวันลอยกระทง พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เพื่อเป็นส่งเสริมการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์

อันเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง

พร้อมเด็กเล็กได้ร่วมทำกิจกรรม ร่วมกับหน่วย และชุมชน อันเป็นสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของคนไทย

ให้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังต่อไปเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา พร้อมปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำ

   

   

  

   

 

To Top ↑