huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

9 พ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14

     

      วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นำโดยนางศรีไพร วันทา นายก อบต.ห้วยเหนือ

รองปลัด อบต.ห้วยเหนือ หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยเหนือ

อาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับนางสมจันทร์ บัวเขียว

หน.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ผญบ.หมู่ที่ ๔ นายสุรสิทธิ์ มีกุล อสม.หมู่ที่ ๔ cg

เพื่อปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันด้านการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงราย นางมะลิ

และนางประคอง สีสัจจา หมู่ที่ ๔ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมและดูสภาพความเป็นอยู่ที่บ้าน

       ในการนี้อาสาสมัครนักบริบาล งานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

และน้องนักศึกษาฝึกงานทุกคน ร่วมทำความสะอาดบ้าน ซึ่งมีความรกสกปรกอย่างมากจนสะอาดมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น

ได้มอบถุงยังชีพพร้อมด้วยเตียงนอนผ้าห่ม ทั้งนี้ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือสนับสนุนที่นอนหุ้มยาง

 พัดลมพร้อมสรุปแผนการดูแล โดยมอบCG เข้าดูแลทุกวันเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น 

    

    

   

    

   

   

To Top ↑