huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" เพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ที่ผาดผ่านสายไฟฟ้าป้องกันอัคคีภัย และลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

8 มิ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 11

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยนางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ตลอดจนพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยเหนือ ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.ต.ห้วยเหนือ)

ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณข้างถนนสายข้างวัดเขียน ถึง หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เนื่องจากมีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

และอาจทำให้เกิดอัคคีภัย หรือส่งผลต่อระบบสายไฟฟ้าบริเวณที่มีกิ่งไม้รกผาดผ่าน โดยการตัดและแต่งกิ่ง เพื่อความสะอาด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ลดความเสี่ยง ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่

  

 

  

 

                           

 

To Top ↑