huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

18 ต.ค. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 28

         องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัด" Big Cleaning Day" เพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ที่ผาดผ่านสายไฟฟ้าป้องกันอัคคีภัย

และลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มทัศนวิสัยทางด้านการจราจร  ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

To Top ↑