huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริหารจัดเก็บภาษีที่ดินฯ เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๑๑

17 ก.ค. 2023 16:35:00 Integrity and Transparency Assessment (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 17
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการเก็บภาษีตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินฯ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. บ้านชำแระเหนือ...

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2566

3 เม.ย. 2023 22:47:42 Integrity and Transparency Assessment (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 40
  ข้อ  ข้อมูล  แหล่งข้อมูล URL  ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้าง   O2 ข้อมูลผู้บริหาร...

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565

9 ธ.ค. 2021 14:45:54 Integrity and Transparency Assessment (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 508
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้าง     O2 ข้อมูลผู้บริหาร...

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2564

7 เม.ย. 2021 16:12:40 Integrity and Transparency Assessment (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 426
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างหน่วยงาน     O2 ข้อมูลผู้บริหาร...
To Top ↑