huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดย ศูนย์พัฒราเด็กเล็กได้จัดกิจกรรม จัดโครงพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู้ปกครองในการควบคุมโรคติดต่อและส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

2 มิ.ย. 2022 11:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 13

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 

ได้จัดโครงพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู้ปกครองในการควบคุมโรคติดต่อและส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการครบ ๔ ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยมี นางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 

การดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเด็กเล็กที่ตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการเด็กเป็นอย่างดียิ่ง

พร้อมประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับผู้ปกครองและเด็กในการดำเนินการตามปฏิทินกิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

 

 

To Top ↑