huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

7 ก.ย. 2023 16:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 18

                วัน พฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้มอบหมายใหัเจ้าหน้าที่นำรถกระเช้า อบต.ห้วยเหนือ

ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าในเขตชุมชน บ้านสนวน หมู่ที่ ๒ บ้านตะแบก หมู่ที่ ๘ และบ้านสะอาง หมู่ที่ ๑๒ เพื่อป้องกันและลดจุดเสี่ยง

เพิ่มทัศนวิสัยให้มีแสงสว่างให้พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยในเขตชุมชน ต่อไป

 

To Top ↑