huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

4 ก.ย. 2023 12:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 30

 

        ด้วย วัน จันทร์ ที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสวิง  เสมอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ได้จัดกิจกรรมมอบขนมให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก  

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เสริมทักษะการรู้จักการให้ และการเป็นผู้รับ 

เป็นผลให้เด็กมีความสุข และเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างดียิ่ง
   

To Top ↑