huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

8 ก.ย. 2023 09:36:31 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 20

                     วันศุกร์ ที ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหนือ ได้รับเชิญเป็นประธาน และเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

อบรมเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา ณ โรงเรียนบ้านชำและกลาง เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านชำแระกลางมีสุขภาพที่ดี สนใจในการใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ และมีทักษะด้านกีฬาเพื่อพัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น อาจเป็นผลให้พัฒนาไปเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปได้


   

To Top ↑