huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

22 ส.ค. 2023 13:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 31

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณา

๑. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ (แปรญัตติ)

๒. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๓ (ลงมติ)

๓. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ทั้งหมด

 

To Top ↑