[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

24 ม.ค. 2024 14:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 33

            ในวัน พุธ ที่ ๒๔  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

การกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยศุนย์พัฒราเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance  Bike ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  

           ๑. ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ

           ๒. ด้านสังคมและด้านสติปัญญา

เพื่อให้ได้ออกกำลังกาย จะมีร่างกายแข็งแรง และมึพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

To Top ↑