huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ เนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" 31 พฤษภาคม 2565

31 พ.ค. 2022 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 12

วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ

และพร้อมที่จะกระตุ้นเตือนโดยการประชาสัมพันธ์

ให้ผู้สูบบุหรี่ที่พยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่

 ทั้งที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ

 ได้ร่วมกันรณรงค์ให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างแท้จริง

To Top ↑