huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

31 ส.ค. 2023 16:40:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 18

                                   วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ งานทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ได้ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากร จากกลุ่มงานกฏหมาย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และทีมวิทยากรจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาถ่ายทอดให้ความรู้ ด้านกฏหมาย อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งการดำเนินโครงการฝึกอบรมดังกล่าวฯ บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นอย่างดียิ่ง

 

To Top ↑