[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ได้มาให้บริการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

11 ก.ค. 2024 13:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 16
  วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  ได้รับการให้บริกาด้านทันตกรรม จากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ได้มาให้บริ...

งานสาธารณูปโภค กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชนบ้านพราน หมู่ที่ ๔ และ ชุมชนบ้านสะอาง หมู่ที่ ๑๒

11 ก.ค. 2024 13:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานสาธารณูปโภค กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  ได้รับมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง นำรถกระเช้าได้ออกปฏิบัติงาน ซ่อมไฟฟ้าปรับปรุงระบบไฟฟ้า...

งานสาธารณูปโภค กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับอนุมัติให้นำรถกระเช้าออกสนับสนุนซ่อมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๓ บ้านแตระ-หาด

9 ก.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 16
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานสาธารณูผโภค กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับการอนุมัติให้นำรภกระเช้า พร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบเสียงตามสายในพื้นที่บ้านแตระ - หาด หมู่ที่ ๓...

ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.ห้วยเหนือ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมค่าย 3 วัย เรียนรู้ ใส่ใจกันและกัน ปีงบประมาณ 2567

4 ก.ค. 2024 15:52:23 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 27
ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.ห้วยเหนือ  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมค่าย ๓ วัย เรียนรู้ ใส่ใจกั...

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยเหนือ เป็นสอง

27 มิ.ย. 2024 16:28:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 29
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ให้เด็กและเย...

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยเหนือ

26 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 26
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ให้...

งานจัดเก็บรายได้ กลุ่มงานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ในพื้นที่บ้านเจ๊ก หมู่ที่ ๗ และบ้านบก หมู่ที่ ๑๓

26 มิ.ย. 2024 15:40:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 23
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานจัดเก็บรายได้ กลุ่มงานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ในพื้นที่บ้า...

งานจัดเก็บรายได้ กลุ่มงานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ในพื้นที่บ้านสนวน หมู่ที่ ๒ และบ้านแตระ - หาด หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐

24 มิ.ย. 2024 16:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 29
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานจัดเก็บรายได้ กลุ่มงานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ใในพื้นที่บ้านสน...

งานจัดเก็บรายได้ กลุ่มงานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ในพื้นที่บ้านพราน หมู่ที่ ๔

21 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 23
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานจัดเก็บรายได้ กลุ่มงานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ในพื้นที่บ้านพรา...

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มงานบริหารการศึกษา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมพิธี "ไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

20 มิ.ย. 2024 13:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 20
     ด้วย วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ อาคารแสนสุข เพื่อให้...

านจัดเก็บรายได้ กลุ่มงานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ในพื้นที่บ้านตะแบก หมู่ที่ ๘ และบ้านสะอาง หมู่ที่ ๑๒

19 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 20
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานจัดเก็บรายได้ กลุ่มงานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ในพื้นที่บ้...

งานจัดเก็บรายได้ กลุ่มงานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ในพื้นที่บ้านชำแระตะวันตก หมู่ที่ ๙ และบ้านชำแระกลาง หมู่ที่ ๑๐

18 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 21
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานจัดเก็บรายได้ กลุ่มงานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ใในพื้นที่บ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกสนับสนุนภารกิจพ่นหมอกควันร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ เพื่อป้องกันโรคจากยุง

17 มิ.ย. 2024 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 18
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกสนับสนุนภารกิจพ่นหมอกควัน ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ เพื่อ...

งานจัดเก็บรายได้ กลุ่มงานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ในพื้นที่บ้านเรียม หมู่ที่ 5 และบ้านชำแระเหนือ หมู่ที่ ๑๑

17 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 20
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานจัดเก็บรายได้ กลุ่มงานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ในพื้นที่บ้านพรา...

งานสาธารณูปโภค กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับอนุมัติให้นำรถกระเช้าออกซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อลดจุดเสี่ยงภัย

13 มิ.ย. 2024 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 22
วันที่ ๑๓ มิถุนาย ๒๕๖๗ งานสาธารณูปโภค กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับอนุมัติให้นำรถกระเช้าออกซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อลดจุดเสี่ยงภัย ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณชุมชนชำแระทั้ง...

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชนชำแระ ทั้ง ๓ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ , ๑๐ , ๑๑

13 มิ.ย. 2024 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 29
 วันที่  ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๔๕ น. กองช่าง อบต.ห้วยเหนือ ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง นำรถกระเช้าได้ออกปฏิบัติงาน ซ่อมไฟฟ้าปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ชุมชนช...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ บำรุงรักษา "วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗"

17 พ.ค. 2024 12:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 32
 ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ "ภายใต้โครงการวันต้...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ดำเนินระงับอัคคีภัย ไฟลามทุ่งในพื้นที่ หมู่ที่ ๔

5 พ.ค. 2024 12:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 38
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๒๘ น.ได้รับแจ้งไฟไหม้ เป็นไฟลามทุ่งในพื้นที่นาบริเวณบ้านพราน หมู่ที่ ๔ จึงขออนุมัตินำพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยเหนือ พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เข้าระงับเหตุ&nbs...
To Top ↑